Q. Kore wa Nihongo de nan to iimasu ka?

これは にほんごで なん と いいますか。

A. X to iimasu. 

X と いいます。

OR X tte iimasu. って= contraction of と いう 

Xって いいます = It's is called "X"

Sore wa Nihongo de nan to iimasu ka? それは

Are wa Nihongo de nan to iimasu ka? あれは

OR

X (some Japanese word) tte nan desu ka? e.g. 

Xって なん ですか。

"E" tte nan desu ka? = What Does "E" mean?

えって なん ですか。

 

[Some English word] wa Nihongo de nan to iimasuka? e.g.

[Some English word] は にほんごで なんと いいますかe.g.

"Love" wa Nihongo de nan to iimasuka?

「Love」は にほんご で なんと いいますか。

"Bike" wa Nihongo de nan to iimasuka? 

「Bike」は にほんご で なん と いいますか。